הלוגו שלנו
יצירת קשר באמצעות Whatsapp

תקנון מבצעים זונטס

מבצעים

תקנון מבצע זונטס סוף שנה - ליגל אופנועים בע"מ

ליגל אופנועים בע"מ, ח.פ. 514150572 (להלן: "החברה"), יוצאת במבצע מכירות מיוחד, מוגבל בזמן, בתאריכים 21.01.2024 - 14.12.2023 (להלן: "המבצע").

משתתף אשר ירכוש מהחברה במסגרת המבצע אופנוע חדש מדגמי זונטס 2023 שבמלאי החברה, יוכל ליהנות מתנאי רכישה מיוחדים כמפורט ובכפוף לתנאי תקנון זה.

 1.  
 2. הגדרות 
 3. למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה בצידם:

"ליגל אופנועים" או "החברה" -  ליגל אופנועים בע"מ, ח.פ. 514150572, מרחוב המסגר 58, תל אביב. 

"האופנוע החדש" -                          אופנוע המיובא ע"י החברה ממספר דגמים המשתתפים במבצע, כמפורט במחירון המבצע. 

"משתתף" -                                      אדם הרוכש מהחברה אופנוע חדש, למעט בעסקת טרייד-אין. 

"מחיר המבצע" -                             מחיר האופנוע החדש הנקוב במחירון המבצע, אשר בתוקף בתקופת המבצע ואשר אינו כולל אגרת רישוי בגין שנת הרישוי הראשונה וכן תוספות אבזור ושירותים נוספים אשר יפורטו בחוזה הזמנת האופנוע החדש.

"מחירון המבצע" -                          מחירון המבצע המצוי באולם התצוגה ובמשרדי החברה ובו מפורטים מחירי דגמי האופנוע המשתתפים במבצע, לפני המבצע וההנחות או ההטבות המוצעות במסגרת המבצע בכפוף להוראות תקנון זה. 

 1. פרשנות
 2. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. מקום בו ננקט לשון זכר במשמע גם לשון נקבה ולהיפך. 
 3. מקום בו ננקט לשון יחיד יפה גם ללשון רבים ולהיפך.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים כלשהם של החברה בדבר המבצע ו/או התנאים במסגרתו, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תנאי תקנון זה יגברו בכל דבר ועניין.
 5. כותרות הסעיפים הינן לנוחות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.
 6. תקופת המבצע
 7. המבצע יחל ביום 14.12.2023 ויסתיים ביום 21.01.2024 כולל (בתום יום העסקים לפי שעות פעילות החברה) (להלן: "תקופת המבצע"). 
 8.  
 9. על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, כפוף לדין.
 10. המבצע
 11. בתקופת המבצע, כל משתתף יהיה זכאי להנחות המפורטות בטבלה מטה (להלן: מחירון המבצע), בתנאי הרכישה המפורטים בתקנון זה ובכפוף למפורט בו ולמילוי התנאים הבאים:
  1. המשתתף חתם בתקופת המבצע על הסכם לרכישת אופנוע חדש בנוסח המקובל אצל החברה, על כל נספחיו. 
  2. המשתתף העביר את כל המסמכים הנדרשים ושילם את מלוא התמורה עבור האופנוע החדש במועד ובהתאם לתנאי הרכישה.
 12. מחירון המבצע 
 13. במסגרת המבצע יינתנו ההנחות הבאות:
  1. דגמי GK350 ו-V350 רשומי יד יבואן, 0 ק"מ, שנת 2023 - ימכרו במחיר מיוחד של 25,900 ₪ לפני אגרת רישוי.
  2. 3750 ₪ הנחה לדגמי T350 ו-R350 מהמחיר המלא הנקוב במחירון החברה. 
  3. דגם E350 יוצע באפשרות תשלום של 12 תשלומים ללא ריבית בכפוף לחברת כרטיסי אשראי בלבד.
  4. ההנחה על אופנועים חדשים הינה מהמחיר המלא הנקוב, בעסקאות מזומן בלבד (לא טרייד-אין). ההנחה אינה חלה על אגרת הרישוי והוצאות הרישוי בסך 593 ₪.
  5. הנחה מיוחדת בעסקאות טרייד-אין על אופנוע זונטס חדש (כל עסקה לגופה).
 14. האופנועים המשתתפים במבצע 
 15. המבצע חל על דגמי זונטס 2023 שבמלאי בישראל המיובאים על ידי החברה (להלן: "האופנוע" או "האופנוע המשתתף במבצע").
 16. תנאים כלליים
 17. השתתפות המשתתף במבצע כפופה להוראות תקנון זה. רכישה של אופנוע חדש או משומש ע"י משתתף בתקופת המבצע תיחשב ותהווה קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה.
 18. ההשתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה בר תוקף. 
 19.  
 20. רכישת אופנוע חדש ע"י המשתתף בתקופת המבצע, כפופה ומותנית בחתימת המשתתף על הסכם הזמנת אופנוע.
 21. השלמת הרכישה כפופה לתשלום מלוא מחיר האופנוע החדש. לא ניתן "לשריין" הזמנת אופנוע ללא תשלום מקדמה וחתימה על הסכם הזמנת אופנוע בהתאם לדרישות ותנאי החברה. 
 22. ההטבות הניתנות בתקופת המבצע, כולן או חלקן, אינן ניתנות להחזר, שינוי או המרה כלשהי.
 23. אין כפל מבצעים במסגרת המבצע. למען הסר ספק, מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטל כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.
 24. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך את המבצע, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון ובלבד שתודיע על שינוי תנאי המבצע באופן הנדרש על פי דין.
 25. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.
 26. ט.ל.ח.
 27.